Saint Afram Children Library

Main Office
  • PO BOX: 152, Bethlehem
  • Al-Manarah, Bethlehem, Palestine
Nahed Mirza
  • Head